مرکز مقاومت بسیج

تاریخ: 28 خرداد 1394

ماه خدا

ستایش مخصوص خداوندی است كه بر ما، با هدایت به شاهراه ستایشش، منت نهاد و ما را اهل ستایش قرار داد كه از سپاس گزاران احسان او باشیم ...

و سپاس خداوند را كه دین آسمانی اسلام را برای ما مختص ساخت تا در سایه سار آن، به سر منزل سعادت و خرسندی اش روان گردیم ...

و حمد بی حد و ثنای بی عدد، خدای احد را كه ماه خود، ماه اسلام، تزكیه و تصفیه و نزول كتاب وحی-رمضان - را یكی از راه های احسان بر بندگان قرار داد.

 دگر بار در گردونه زمان و در چرخه منظم هستی كه جلوه ای از جلوات حی ذات و آیه ای از آیات خداوند است، به رمضان رسیده ایم...

فصل آگاه كردن آنها كه نمی دانند و تذكر به آنها كه می دانند، شهر برانگیختن آنها كه نشسته اند و بازگرداندن آنها كه برگشته اند و هنگامه ی نیرو دادن به فریادی كه درحال نشستن است و زمان كمك به پرنده ای كه در حال سقوط.

 با حلول ماه رمضان، دعوت همگانی برای بسیج مومنان به شركت در مهمانی خدا و بر سر سفره های بی منتهای نعمت خداوند، پرتوهای پاك كننده روح بخش اسلامی، اعلام می گردد و مومنان واقعی زنجیرهای بردگی و اسارت را با كثرت استغفار و بلند كردن دستان به نیایش و سجده های خالصانه پاره می كنند و می آموزند كه رفاه مادی و آسایش زندگی و بهره مندی از مواهب طبیعت و امیال نفسانی، هدف والای الهی و انسانی نیست، بلكه وسیله ای برای تعالی و تكامل انسانی و رسیدن به قله های رفیع انسانیت است.

در این ماه مرغ باغ ملكوت كه اسیر جسم آدمیان است، چند صباحی در زندان را گسسته و پرده های جهل و ظلمت جسم را پاره و برای طواف در عالم بالا، بال می گشاید و لباس ترك تعلق به تن می كند.

رمضان ماه مهمانی بزرگ الهی است كه در آن  دروازه های مهمان سرای بزرگ الهی گشوده می شود و شمیم دل نواز عطر بهشت ربانی، مشام جان های عشاق را می نوازد و سرود و عشق وصل را در دل عاشقان می انگیزد.

رمضان ماه نزول رحمت و فرود عزت و عروج عبادت و صعود طاعت و سپر محكم خداوند است كه همگان را از عذاب اخری مصون و محفوظ می دارد.

«صوم شهر رمضان، فانه جنه من العقاب»

«خطبه 110 نهج البلاغه»